Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: februari 2019

1. Reikwijdte en definities

1.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van Mijnverwerkingsregister.nl en andere door Mijnverwerkingsregister.nl gebruikte domeinen.

1.2. Door gebruik te maken van onze diensten accepteert u deze Algemene voorwaarden volledig. Indien u niet akkoord gaat met alle Algemene voorwaarden is het u niet toegestaan gebruik te maken van onze diensten.

1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Dit is een overeenkomst tussen u, onze klant en Mijnverwerkingsregister.nl. Mijnverwerkingsregister.nl kan in dit contract worden aangeduid door “we”, “wij” of “onze”. Deze overeenkomst is van toepassing op alle Mijnverwerkingsregister.nl diensten en onderdelen waar u gebruik van maakt terwijl deze overeenkomst van kracht is. In deze overeenkomst zal aan de Mijnverwerkingsregister.nl diensten worden gerefereerd als “dienst” of “diensten” of “dienstverlening”. De medewerkers van onze klanten of de klanten van onze klanten worden in deze overeenkomst aangeduid als “eindgebruikers”.

1.5. Wij bieden geen garanties voor onze diensten. Deze overeenkomst beperkt ook onze aansprakelijkheid.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2. Over ons 

2.1. Mijnverwerkingsregister.nl en daaraan gelieerde producten en/of diensten zijn handelsmerken van Grafixs zoals geregistreerd onder nummer 65525787 bij de Kamer van Koophandel. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

3. Accountgegevens

3.1. We kunnen het e-mailadres dat u tijdens het registratieproces heeft opgegeven gebruiken om u informatie over de dienstverlening te sturen.

3.2. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw registratie-informatie bij Mijnverwerkingsregister.nl juist, accuraat, geldig en up-to-date is. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

4. Toegang tot onze diensten

4.1. U heeft toegang tot Mijnverwerkingsregister.nl zolang u een abonnement voor de dienst afneemt. We behouden ons het recht voor om onze diensten op enig willekeurig moment te wijzigen of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook onze dienstverlening niet beschikbaar is voor een (on)bepaalde tijd. We streven ernaar om abonnees tijdig te berichten over belangrijke wijzigingen.

4.2. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen om toegang tot onze dienst te verkrijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat personen die via uw abonnement gebruik maken van onze diensten op de hoogte zijn van deze voorwaarden en zich hieraan houden.

4.3. De dienst biedt alleen ondersteuning via e-mail. Mijnverwerkingsregister.nl is een selfservice systeem, wat inhoudt dat onze klanten het systeem met behulp van documentatie zelf opzetten. Voor hulp bij technische problemen of incidentele vragen over specifieke instellingen, kunt u contact opnemen met support via [email protected] U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de juistheid van de informatie die u verstrekt aan support. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele handelingen die u doet naar aanleiding van een door onze klantenservice gegeven advies.

5. Gegevens over u en uw bezoeken aan onze website

5.1. Door onze diensten te gebruiken gaat u ermee akkoord dat we gegevens over u verwerken in overeenstemming met ons Privacyreglement.

5.2. We gebruiken cookies en andere tracking-technologieën op onze websites, zoals beschreven in ons Privacyreglement.

6. Gebruik van de diensten

6.1. U gaat ermee akkoord de dienst alleen te gebruiken voor doeleinden zoals toegestaan in de Algemene voorwaarden en zoals toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, regelgeving of algemeen geaccepteerde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden. Wij zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Mijnverwerkingsregister.nl en uitingen hieromtrent.

6.2. U bent eigenaar van alle gegevens die u verwerkt via Mijnverwerkingsregister.nl. Ook als u uw abonnement hebt beëindigd.

6.3. U bent verantwoordelijk voor de geldigheid en nauwkeurigheid van de informatie die u verwerkt en/of publiceert via Mijnverwerkingsregister.nl.

6.4. U (organisatie/instelling) beslist “waarom” en “hoe” persoonsgegevens worden verwerkt op Mijnverwerkingsregister.nl. Daarmee bent u, conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die u op ons platform verwerkt.

6.5. Mijnverwerkingsregister.nl kan de naam van uw organisatie of instelling opnemen in een referentielijst.

7.  Gebruik

7.1. Het is niet toegestaan onze dienst te gebruiken op een manier die schade aan deze dienst veroorzaakt of kan veroorzaken of van invloed kan zijn op de toegang tot, de beschikbaarheid van en/of de toegankelijkheid van de dienst; of op enige wijze die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk, of in verband met een onrechtmatige, illegale, frauduleuze of schadelijk doel of activiteit is.

7.2. Het is niet toegestaan op ongepaste, onjuiste of ongeoorloofde wijze de dienst te wijzigen, aan te passen of om te leiden, of om schade, storing, of aantasting van de dienst (of het netwerk aangesloten op de dienst) te veroorzaken, op enigerlei wijze; of een ander in het gebruik van de dienst te beperken.

7.3. Het is niet toegestaan spyware of computervirus(sen) via de dienst te verspreiden.

7.4. We behouden ons het recht voor de dienst te beperken, blokkeren of beëindigen indien u zich niet aan de beperkingen, zoals genoemd in deze Algemene voorwaarden, houdt of de veiligheid van de dienst of andere klanten in het geding zijn.

7.5. De fair use policy van Mijnverwerkingsregister.nl is van toepassing tijdens het gebruik van de dienst.

8. Proefabonnement

8.1. Een proefabonnement is een gratis abonnement bedoeld voor nieuwe klanten om het systeem gedurende 2 maanden tijdelijk uit te proberen. Tenzij de abonnementhouder het proefabonnement voor het einde van de proefperiode stopzet, wordt het proefabonnement automatisch omgezet naar een betaald abonnement.

8.2. We kunnen een account dat gedurende de proefperiode gebruikt wordt op enig moment beperken, blokkeren of opheffen in het geval deze in overtreding is met onze voorwaarden.

8.3. U mag gedurende de proefperiode het systeem in richten en uit te proberen. Indien u een proefabonnement neemt en na afloop besluit geen betaald abonnement te nemen worden alle gegevens, inclusief gebruikersaccounts, na 60 dagen automatisch verwijderd.

9. Abonnementsvoorwaarden

9.1. Indien u kiest voor een betaald abonnement kunt u enkel via een door Mijnverwerkingsregister.nl aangegeven betaalmethode de betaling voldoen. Facturen zijn digitaal en worden per email opgestuurd naar een email-adres dat door de abonnementhouder wordt beheerd.

9.2. De looptijd van een abonnement is een kalendermaand. Aan het einde van deze maand wordt een abonnement automatisch verlengd met een nieuwe maand, tenzij u het abonnement annuleert. Een abonnement is maandelijks opzegbaar, behoudens dat de opzegging uiterlijk op de 28ste dag van kalendermaand gebeurt.

9.3. Wanneer u een betaling of abonnement annuleert kunnen wij na afloop van de abonnementsperiode de dienst de opvolgende maand annuleren en/of data en/of gebruikersinformatie uit het account verwijderen . Wij zullen de abonnementhouder in dergelijk geval van tevoren een bericht sturen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. U kunt alleen een schadevergoeding ontvangen ter waarde van de abonnementskosten bij Mijnverwerkingsregister.nl met een maximum van zes maanden. Andere verliezen, met inbegrip van gederfde winst en incidentele of indirecte schade, zullen niet worden vergoed. Wij betalen geen aanvullende vergoedingen. Eindgebruikers ontvangen geen schadevergoeding.

10.2. U bent verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van het wettelijk vereiste niveau van veiligheid met betrekking tot de bescherming van de privacy en (persoonlijke) gegevens van uw klanten/eindgebruikers. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van onvoldoende bescherming van dergelijke gegevens.

10.3. Mijnverwerkingsregister.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de legaliteit van het gebruik van door klanten of eindgebruikers geüploade afbeeldingen of andere content. Als u zonder toestemming andermans werk publiceert riskeert u aansprakelijkheid voor schending van het auteursrecht.

10.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele juridische gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de dienst door klanten of eindgebruikers. Als wij geïnformeerd worden dat een dienst of de Mijnverwerkingsregister.nl website door ons, onze klant(en) of eindgebruiker(s) geüploade content bevat die auteursrecht schendt of op anderszins ongeoorloofde wijze gebruikt wordt, zal deze verwijderd worden.

10.5. Derden of Mijnverwerkingsregister.nl kunnen via de dienst linkjes plaatsen naar externe sites of bronnen. Aangezien we geen controle hebben over dergelijke sites of bronnen gaat u ermee akkoord dat Mijnverwerkingsregister.nl niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van zulke sites of bronnen, noch aansprakelijk is voor de aldaar geboden inhoud, promoties, beschikbaarheid of kwaliteit van producten of diensten.

11. Overmacht

11.1. Geen enkele partij zal verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de onderbreking of vertraging of de gevolgen daarvan in de uitvoering van haar verplichtingen volgens de Overeenkomsten ten gevolge van stakingen, lockouts of andere arbeidsgeschillen (al dan niet met inbegrip van het personeelsbestand van de partijen of van derden), natuurramp, embargo, oorlog, oproer, binnenlandse onlusten, opzettelijke schade, naleving van een wet- of regelgeving, bepaling, verordening of richtlijn, ongeval, uitval van fabriek of installaties, brand, overstroming of storm of om het even welke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de partijen of de nasleep van het voorgenoemde. Indien een dergelijke vertraging zich voordoet, dan zal (tenzij de oorzaak daarvan de uitvoering van de relevante Overeenkomst zal verijdelen of onmogelijk of illegaal maken wat logischerwijs zal leiden tot haar nietigverklaring) de termijn voor de partijen om hun verplichtingen na te komen verlengd worden met een termijn (niet gelimiteerd in tijd) die door de partijen redelijkerwijs kan worden gevraagd om deze verplichting na te komen.

11.2. De partij die artikel 11 inroept zal de andere partij terstond kennis geven zodra deze bewust wordt van een voorval van Overmacht, inbegrepen in dergelijke kennisgeving de omstandigheden die geleid hebben tot de Overmacht.

11.3. Indien een verstek ten gevolge van Overmacht aanhoudt voor meer dan twee maanden, dan zal de andere partij het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen voor de door de Overmacht getroffen dienst.